Jaarverslag 2015
De vooruitgang

De vooruitgang
Voor u ligt het jaarverslag 2015. Met voldoening kan ik u zeggen dat we in 2015 op veel fronten vooruitgang hebben geboekt! De Lean werkmethode begint zijn vruchten af te werpen. De professionalisering van onze werkprocessen vertaalt zich in een hogere kwaliteit van onze producten en dienstverlening, tegen lagere kosten. En dat wordt opgemerkt door onze klanten; zij zijn deltaWonen in 2015 nog beter gaan waarderen. Dit heeft ertoe geleid dat we nu, volgens de resultaten van de Aedes Benchmark 2015, tot de ‘koplopers in de branche’ horen. Daar zijn we trots op. Toch realiseren we ons dat de Benchmark een momentopname is. We moeten de komende jaren onze werkprocessen blijven verbeteren. Niet alleen om de koploperspositie in de branche te behouden, maar ook om de hoge ambities die we hebben, te kunnen blijven waarmaken.

Een van onze belangrijkste opgaves is het betaalbaar en beschikbaar houden van sociale huurwoningen voor mensen met een smalle beurs. In 2015 hebben we een vliegende start gemaakt met de verduurzaming van ons woningbezit. We hebben maar liefst 705 woningen energiezuiniger gemaakt. Daarmee dragen we bij aan de betaalbaarheid van wonen want voor de bewoners betekent dit dat zij flink kunnen besparen op hun energiekosten en het wooncomfort neemt enorm toe. De E-renovatie van de 2 flats aan de Palestrinalaan in Zwolle springt daarbij in het oog. In goede samenwerking met de aannemer konden we 280 woningen binnen 6 maanden verduurzamen. Ook in onze nieuwbouwplannen hebben we vooruitgang geboekt. Samen met de gemeente Zwolle zijn we een versnellingsactie begonnen, die inhoudt dat we de komende jaren in rap tempo minimaal 300 nieuwe sociale huurwoningen aan de Zwolse woningvoorraad gaan toevoegen. Dit komt bovenop de nieuwbouw-ambitie die we al hadden! Maar ook hebben we in 2015 de eerste energienotanul-woningen opgeleverd. Dat is duurzame vooruitgang, pur sang!

De plannen om als 1 groot deltaWonen team te gaan werken vanuit ons hoofdkantoor aan de Veerallee 30 én aan de Veerallee 29, zijn in 2015 tot uitvoer gekomen. Met het oog op een betere onderlinge samenwerking en betere benutting van kennis en capaciteit, zijn we begonnen met de bouw van ons nieuwe moderne en energieneutrale magazijn aan de Willemsvaart en hebben we de inrichting van ons hoofdkantoor aan de Veerallee 30 aangepast op Het Nieuwe Werken.

Ook de verbouw van de Veerallee 29 verliep voorspoedig. Totdat hier in de nacht van 20 op 21 september het onheil toesloeg. Een grote brand bracht die nacht ernstige schade toe aan het monumentale pand. Gelukkig zijn er geen persoonlijke ongelukken gebeurd en kon de brandweer voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woningen van de buren. Misschien klinkt het gek, maar als ik terugkijk op deze gebeurtenis, zie ik dat de brand ons ook iets heeft gebracht. Hierdoor werd de veerkracht en de verbinding van deze organisatie en haar medewerkers zichtbaar; vastbesloten om door te gaan waar we mee bezig waren zette iedereen onmiddellijk zijn schouders onder de voortgang van de plannen die er lagen. Met als gevolg dat de samenvoeging op 14 december 2015 toch een feit kon worden.

Veerkracht in de organisatie zie ik ook bij de implementatie van de regels uit de nieuwe Woningwet, die op
1 juli 2015 van kracht is gegaan. Deze dwingt ons om – in mijn ogen terecht- nog meer focus te houden op onze kerntaak; namelijk het bouwen, beheren en verhuren van sociale huurwoningen. Maar de nieuwe Woningwet vraagt ook nieuwe dingen van ons, die we moeten verwerken in ons beleid. Ik denk hierbij aan de regels van Passend Toewijzen, de sterkere rol van huurdersorganisaties en de vraag of we onze niet-DAEB activiteiten juridisch gaan afsplitsen of financieel gaan scheiden in onze administratie. Naast de vele interne en externe projecten die al lopen binnen deltaWonen, brengt de implementatie extra werkzaamheden met zich mee.

Door een goede en projectmatige aanpak zijn we er in 2015 in geslaagd om een groot deel van de nieuwe regels al te verwerken in onze bedrijfsvoering. Ook hebben we de belangrijkste consequenties ervan al verwerkt in ons strategisch voorraadbeleid en in onze meerjarenbegroting. In 2016 komt het aangepaste beleid op diverse onderdelen tot uitvoering.

Onze financiële cijfers onderschrijven dat we een gezonde organisatie zijn. In 2015 behaalden we een totaal resultaat van € 58,6 miljoen. Net als andere jaren waarderen we ons woningbezit op marktwaarde. Door het aantrekken van de woningmarkt is de marktwaarde van ons bezit gestegen met € 44,6 miljoen (3%). Het resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering in het kader van verhuur komt dit jaar uit op € 20 miljoen. Een mooi resultaat dat laat zien dat we het ook in de uitvoering van onze taken goed doen! Dit wordt ook onderschreven in de positieve toezichtsbrief 2015 die we hebben ontvangen van de Autoriteit Woningcorporaties en in de oordeelsbrief 2014 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Al met al was het voor deltaWonen een bewogen jaar, maar we ontwikkelen ons nog steeds in de goede richting. Niet alleen de al genoemde Aedes-benchmark bevestigt dat met een AA-status, maar ook onze andere toezichthouders zoals het ILT en het WSW bevestigen ons daarin. Een prestatie waar ik vooral mijn medewerkers voor moet bedanken omdat zij zich elke dag inzetten om deltaWonen continu te verbeteren.

Ik hoop u in dit jaarverslag mee te mogen nemen in de ontwikkelingen en vooruitgang van deltaWonen in 2015. Ik wens u veel leesplezier!

 

Met vriendelijke groet,

Evert Leideman